Szkolenia BHP

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : SZKOLENIA BHP

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkoleń.

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowe zasady szkolenia bhp,
 • zakres szkolenia,
 • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia,
 • sposób dokumentowania szkolenia,
 • przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Przeprowadzane są dwa rodzaje szkoleń, programy szkoleniowe opracowuje pracodawca, bądź jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, na podstawie ramowych programów szkoleniowych, które są w rozporządzeniu jako załącznik nr 1, min., zatem szkolenia dzielimy na:

szkolenie wstępne:

 • przeprowadzane w formie instruktażu ogólnego trwającego nie krotszym niż 2 godziny lekcyjne, przeprowadzanego przez służbę BHP bądź pracodawcę, który wykonuje taką służbę BHP i posiada aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w dziedzinie bhp, pracownik ma obowiązek zapoznać się z podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • przeprowadzane w formie instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony, jednam minimum 8 godzin lekcyjnych, przeprowadzonego przez wyznaczoną przez pracodawcę osobę która kieruje pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia te przechodzi każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego potwierdza pracownik pisemnie na karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.


szkolenie okresowe:

 • ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie,

szkolenia okresowe odbywają:
 • pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego – pierwsze to szkolenie przeprowadza się do 6 miesięcy od szkolenia wstępnego
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych, nie rzadziej niż raz na 3 lata w formie instruktażu trwającego nie krócej niż 8 godzin lekcyjnych – pierwsze to szkolenie przeprowadza się do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego – pierwsze to szkolenie przeprowadza się do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego
 • pracownicy służby bhp, nie rzadziej niż raz na 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego – pierwsze to szkolenie przeprowadza się do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego
 • pracownicy administracyjni nie rzadziej niż raz na 6 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego – pierwsze to szkolenie przeprowadza się do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego

To szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiedzy przez uczestnika, egzamin jest przeprowadzony przed komisją. Potwierdzeniem jest wynik pozytywny i zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia. Wzór jest w Rozporządzeniu.

Osoba zwolniona ze szkolenia okresowa może być osoba, którą przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego bądź odbyła w tym okresie szkolenia okresowe wymagane dla osoby zatrudnianej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head