REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy dostępny pod adresem https://livebybhp.pl/ prowadzony przez PLANETA BHP Justyna Adamczyk, Patrycja Kowalczyk Spółka Cywilna NIP 7322177908, REGON 363615312 z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) ul. Konwaliowa 20.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem strony https://livebybhp.pl/  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca/Usługodawca – PLANETA BHP Justyna Adamczyk, Patrycja Kowalczyk Spółka Cywilna NIP 7322177908, REGON 363615312 z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) ul. Konwaliowa 20.
 3. Klient/Użytkownik – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nie posiadająca statusu konsumenta).
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://livebybhp.pl/.
 5. Platforma – udostępniony Klientowi moduł zawierający treści szkoleniowe.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Użytkownik – Klient korzystający z Platformy lub osoby wskazane przez klienta i uprawnione do korzystania z Platformy
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Siła wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego następstwom nie można było zapobiec, w szczególności katastrofę naturalną, terroryzm, działania wojenne, gwałtowne rozruchy, strajki, akty władzy publicznej wymagające podporządkowania lub wprowadzające jakiekolwiek ograniczenia, inne powszechne zakłócenia mające wpływ na wiele przedsiębiorstw, w tym niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia produkcyjne, czy przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Konwaliowa 20, 05-530 Góra Kalwaria
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@livebybhp.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 503 592 116
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 60 1160 2202 0000 0005 5876 5023
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

IV. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

 1. Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:
  a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych,
  b. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  c. innym administratorom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa.
 2. Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do:
  a. Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz
  b. zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookie.

§ 5 Zakres usługi elektronicznej sklepu internetowego

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b. prowadzenie Konta Użytkownika,
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

   

  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Platformie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Platformie:

   

  • W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio zakupu kursu w Platformie. Z chwilą potwierdzenia dokonania zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta w Platformie na czas nieokreślony.
  • Klient dokonując rejestracji Konta, potwierdza, że jest osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem w tym również, że posiada umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Klient zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail jest niedozwolone.
  • Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do ustanowienia hasła. Konto jest niezbywalne. Klient jest zobowiązany do utrzymywania swoich danych osobowych podanych w ramach Konta, które są niezbędne do realizacji Zamówienia, w aktualnej formie.
  • Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie takiego oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Sprzedawcy …….. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Wypowiedzenie umowy prowadzenia Konta nie ma wpływu na zawarte Umowy sprzedaży.
  • Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub zawinionego naruszenia przez właściciela Konta postanowień niniejszego Regulaminu bądź zajścia innej uzasadnionej przyczyny, która czyni niemożliwym dalsze trwanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie www Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 5. Świadczenie pozostałych Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców na stronie www https://livebybhp.pl/ odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

§ 6 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności, gdy zawierają elementy:
  • powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  • o charakterze rasistowskim,
  • o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  • noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  • wprowadzające w błąd Klientów.

§ 7 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronie www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie www Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie www Sklepu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie www Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego
 6. Po złożeniu Zamówienia, na Platformie utworzone zostanie konto Klienta. Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie, jednak niezarejestrowanie konta, skutkować będzie brakiem dostępu do zakupionych treści.
 7. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep https://livebybhp.pl/sklep/)  – 24 godziny na dobę przez cały rok,
 1. Sklep realizuje Zamówienia niezwłocznie po dokonaniu opłaty za zakupione Produkty.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wybrać rodzaj dostawy i płatności, wpisać dane do faktury (jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia),
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
  • w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie,
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • druk odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej wystawianej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na życzenia Klienta bezzwłocznie wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej.
 4. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie na Adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@livebybhp.pl. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcę przedmiotowej reklamacji.

§ 8 Oferowane metody płatności oraz dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
  • płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 15 minut od chwili jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem Umów określonych w ust. 8.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (b2b)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 11 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach Konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie jest związana z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  a. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  b. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z paragrafem 12,
  c. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z paragrafem 9 niniejszego Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 12 Reklamacja i zagrożenia

 1. W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji związanej z działaniem Platformy lub Szkolenia należy skontaktować się z Usługodawcą w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej pomoc@livebybhp.pl lub numerem telefonu: +48 ……. (w dni robocze w godzinach 8.00-16.00). W reklamacji należy wskazać, czego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację i dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem. Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji koniecznych do rozpoznania reklamacji. Brak uzupełnienia reklamacji o powyższe dane umożliwia Usługodawcy pozostawienie jej bez rozpoznania. Reklamacje zgłoszone przez Klienta rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub dodatkowych informacji koniecznych do jej rozpatrzenia. Brak rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w ramach konta Użytkownika.
 2. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne środki zgodne z aktualnym stanem wiedzy, by ograniczać ryzyka związane z korzystaniem z Usług. Jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie jest możliwe wyeliminowanie powyższych ryzyk. W związku z powyższym Usługodawca informuję Usługobiorcę i Użytkownika, że korzystanie z Platformy, w tym z Usług w ramach Platformy, wiąże się z ryzykiem typowym dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności ryzykiem poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataku hakerskiego czy działań socjotechnicznych. Usługobiorca i Użytkownik powinni korzystać z Usług przy użyciu Urządzenia posiadające aktualne oprogramowanie, w tym aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz stosować powszechne zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z sieci Internet, w tym w szczególności nie udostępniać osobom trzecim danych do logowania do konta w ramach Platformy.

§ 13 Własność intelektualna

 1. Strona www: https://livebybhp.pl/ jest własnością Sprzedawcy i jest przez niego zarządzana. Jeżeli na Stronie www nie stwierdzono inaczej, Sprzedawca posiada prawa autorskie do wszelkich zawartych w niej treści. Treści te obejmują obejmują m.in.: teksty, grafiki, logotypy, klipy audio, znaki towarowe, zdjęcia oraz pozostałe informacje umieszczone na stronie www. Wszelkie prawa do treści, usług są zastrzeżone. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści na Stronie www przez osobę trzecią, stanowią naruszenie praw autorskich Sprzedawcy. Dodatkowo Strona www Sprzedawcy może zawierać dalsze informacje o prawach własności intelektualnej oraz prawach autorskich, których warunki muszą być przestrzegane.
 2. Żadnej informacji zawartej na Stronie www nie interpretuje się jako przyznania, poprzez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze Strony www lub jakichkolwiek informacji w niej wyświetlanych, z wyjątkiem:
  a. w sposób wyraźnie dopuszczony przez niniejszy Regulamin lub
  b. po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprzedniej pisemnej zgody osoby trzeciej będącej właścicielem znaku towarowego lub praw autorskich do informacji wyświetlanych w witrynie.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
  c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji przysługujących praw znajdują się w Polityce prywatności.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
logo_head