ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp

Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi.

Zagrożenie wybuchowe – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

Pożar lub wybuch powstają, gdy następuje czasowa lub przestrzenna zbieżność materiału palnego, czynnika utleniającego oraz źródła zapłonu.

Musimy pamiętać, że by podjąć odpowiednie działania profilaktyczne musimy poznać mechanizmy powstawania zapłonów oraz obecność materiału palnego.

Materiały palne uznawane za niebezpieczne pożarowo:

 • Gazy palne jak metan, etan lub wodór.
 • Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 stopni Celsjusza.
 • Materiały wytwarzające po kontakcie z wodą gazy palne.
 • Materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu.
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne.
 • Materiały mające skłonności do samozapalenia.

Czynnikami utleniającymi są na przykład:

 • Tlen z powietrza.
 • Tlen w związkach nadtlenkowych.
 • Grupy bogate w tlen(azotanowe, nitrowe).
 • Chlorowce(fluor, chlor).

Źródła zapłonu:

 • Punktowe np. iskry elektryczne,
 • liniowe np. wyładowania atmosferyczne,
 • powierzchniowe np. materiały pirotechniczne,
 • pojemnościowe np. otwarty ogień.

Granice wybuchowości

Dolna granica wybuchowości (DGW) – najniższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy.

Górna granica wybuchowości (GGW) – najwyższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy.

 • 0 – DGW – oznacza to niski stan składnika palnego, a wysoki stan tlenu, co oznacza, że mieszanina jest niepalna
 • DGW – GGW – w tym zakresie występują mieszaniny palne i wybuchowe,
  w których płomień przemieszcza się z różnymi prędkościami.
 • GGW – 100 – Wysoki stan składnika palnego i niedomiar tlenu – mieszanina palna, ale nie wybuchowa.

Do czego jest zobowiązany właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu podczas wykonywania prac zagrożonych pod względem pożarowym?

 1. Muszą oni ocenić zagrożenia pożarowe w danym miejscu.
 2. Ustalić rodzaj działań prewencyjnych.
 3. Wskazać osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca pracy, przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po ukończeniu prac.
 4. Zaznajomić osoby pracujące z zagrożeniami pożarowymi.

Przy wykonywaniu prac należy:

 • Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne.
 • Mieć w miejscu pracy sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.
 • Kontrolować miejsce po zakończeniu pracy.
 • Używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu.

Ocena zagrożenia wybuchem

Obejmuje ona wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożonych wybuchem, opracowanie graficzne dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Oceny dokuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Wcześniej wspomniane strefy dzielą się następująco:

 • Strefa 0 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.
 • Strefa 1 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może wystąpić czasami w trakcie normalnego dnia.
 • Strefa 2 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w ciągu normalnego działania lub utrzymuje się przez krótki okres.
 • Strefa 20 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy.
 • Strefa 21 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.
 • Strefa 22 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje lub utrzymuje się przez krótki okres.

W następnym wpisie zajmę się zagadnieniem zapobiegania wybuchom i pożarom.

 

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head