Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani,

Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis poświęciłam tydzień temu.

Instruktaż ogólny jest przeprowadzany po to, żeby zapoznać pracownika
z podstawowymi zasadami BHP. Zarówno tymi ogólnie obowiązującymi, wynikającymi z Kodeksu pracy, jak i swoistymi dla konkretnego zakładu.

Czas trwania:

Instruktaż ogólny jest o wiele krótszy o stanowiskowego. Jego minimalny czas trwania wynosi 3 godziny, liczonych w godzinach lekcyjnych, czyli 45 minut. Podobnie jak w poprzednim przypadku, czas trwania może być wydłużony, by całkowicie przekazać wiedzę z zakresu BHP.

W nowelizacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy taką definicję instruktażu ogólnego:

Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy wykonywany jest dla:

  • nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku roboczym, na którym występują ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia,
  • pracownika, który ma zostać przeniesiony na stanowisko na którym występuje ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia,
  • studentów, którzy odbywają praktykę studencką oraz dla uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu na stanowisku roboczym, na którym występuje ryzyko narażenia ich na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia.

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy [5], przeprowadzenie szkolenia wstępnego (w tym instruktażu ogólnego) nie jest konieczne w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Jeżeli nastąpi przerwa w zatrudnieniu, nawet krótka, konieczne będzie ponowne przeprowadzenie szkolenia wstępnego.

Instruktaż ogólny prowadzi:

  • Pracownik służby bhp.
  • Osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby.
  • Pracodawca, który sam wykonuje takie zadania.
  • Pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu i mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.
  • Firma zewnętrzna.

Program instruktażu ogólnego:

Musimy jednak pamiętać, że to jest tylko baza na podstawie, której musimy dopasować szczegółowe informacje, które będą zgodne z naszym zakładem pracy.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head