Ocena ryzyka zawodowego

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

 

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Ocena ryzyka to proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka.

Ryzyko związane z występowaniem zagrożenia jest wyznaczane na podstawie dwóch elementów:

  • Prawdopodobieństwa wystąpienia urazu ciała, utraty zdrowia lub innych strat
  • Ciężkości możliwego urazu ciała, pogorszenia stanu zdrowia lub innych strat

Czynniki mające wpływ na prawdopodobieństwo występowanie urazu ciała lub utraty zdrowia:

  • Czas, przez jaki człowiek jest narażony na działanie czynnika szkodliwego lub niebezpiecznego (czas ekspozycji)
  • Możliwość wystąpienia zagrożenia, związanego z którymkolwiek z elementów systemu „człowiek-obiekt techniczny-środowisko”
  • Ludzkie możliwości uniknięcia lub ograniczenia skutków zagrożeń.

Wyniki analizy ryzyka można podać w postaci ilościowej lub jakościowej. Poziom ryzyka zawodowego wyznacza się na ogół w sposób jakościowy, używając różnego rodzaju wskaźników odpowiadających określonym kombinacjom prawdopodobieństwa wystąpienia strat i ich rozmiarów.

W literaturze specjalistycznej można znaleźć wiele różnych metod, które pomogą nam przeprowadzić proces oceny ryzyka zawodowego. Jednak nie ma jednej uniwersalnej metody przeznaczonej dla każdego przedsiębiorstwa. Osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka zawodowego musi indywidualnie zdecydować, która sposób najlepiej spełnia jej wymagania.

Zestawienie najpopularniejszych metod oceny ryzyka zawodowego:

  • RISK SCORE
  • Norma 18002:2011
  • PHA (z ang. Preliminary Hazard Analysis)

REASUMUJĄC:

Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzić w pięciu następujących krokach:

Krok 1: Zidentyfikuj zagrożenia.

Krok 2: Ustal, kto może ulec wypadkowi lub zachorować.

Krok 3: Oszacuj ryzyko zawodowe wynikające z zagrożeń i oceń, czy zastosowane środki ochrony są właściwe oraz czy należy podjąć jeszcze jakieś działania w celu dalszego ograniczenia tego ryzyka.

Krok 4: Udokumentuj wynik.

Krok 5: Okresowo dokonuj przeglądu oceny ryzyka zawodowego i weryfikuj ją, jeśli zaistnieje taka konieczność.

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head