Postępowanie w razie wypadku przy pracy

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : Jak postępować w razie wypadku?

Wypadek utożsamiany jest z wydarzeniem nagłym, najczęściej niemożliwym do przewidzenia, które powoduje obrażenia u ludzi i straty materiale. Wypadki są zdarzeniami niepożądanymi i nieplanowanymi. Przyczyną wypadku mogą być akceptowanie zagrożeń, nieostrożność, błędne zachowanie czy też błędne zarządzanie bezpieczeństwem.

Za WYPADEK PRZY PRACY uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracę.

W ustawie z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1242, z póź.zm.) zawarta jest również definicja WYPADKU ZRÓWNANEGO Z WYPADKIEM PRZY PRACY, np. w czasie trwania podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zalecanych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Mamy jeszcze WYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY definicja zawarta jest w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dz. U. z 2016r. poz. 887, z późn. zm). Za taki wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Ok. Mamy w wielkim skrócie wyjaśnione możliwości wystąpienia wypadków.

Co robić kiedy taki wypadek się zdarzy?

Pracodawca jest obowiązany podjąć 5 następujących kroków:

 • Podjąć odpowiednie działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
 • Niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy,
 • Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić wymaganą dokumentację
 • Zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Jednak abyś mógł dobrze wykonać te kroki to każdy z nich zostanie pokrótce wyjaśniony, jeżeli będziesz zainteresowany większą ilością materiałów to na końcu mojego wpisu znajdziesz odpowiednie regulacje prawne. Zawsze też możesz do mnie napisać i każdą wątpliwość będziemy wyjaśniać wspólnie.

Krok pierwszy:

 1. Podjąć odpowiednie działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie

Wszystko zależy od okoliczności wypadku, może np. wystąpić konieczność ewakuacji wszystkich osób ze strefy zagrożenia i jej zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi bądź wyłączenia maszyny albo dopływu energii elektrycznej czy gazu itp. Jednak do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób wykluczający:

 • dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,
 •  uruchomienia bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem,
 • dokonywanie zmiany położenia maszyn, innych urządzeń technicznych, jak również wszelkich innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwolą odtworzyć jego okoliczność.

Krok drugi:

 1. Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Po dokonaniu wczesnej oceny poszkodowanego należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe. Jeżeli jesteś sam to przede wszystkim należy zająć się poszkodowanym a wezwanie pomocy odłożyć na później. Jeśli jednak jest ktoś w pobliży, kto mógłby pomóc, należy poprosić go o niezwłoczne powiadomienie służb ratunkowych. Meldunek o zdarzeniu należy przekazać w sposób zwięzły tj. miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia, liczba poszkodowanych i ich stan, informacja o udzieleniu dotychczasowej pomocy, dane personalne osoby wzywającej pomoc.

PAMIĘTAJ! NIGDY NIE ODKŁADAJ PIERWSZY SŁUCHAWKI!!!

 Krok trzeci:

 1. Niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy

Zawiadomienia należy dokonać jak najszybciej, jak to jest możliwe w konkretnej sytuacji. Obowiązek powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora dotyczy śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy oraz wszystkich innych wypadków, które wywołały wymieniony skutek, mających związek z pracą, jeżeli mogą być uznane za wypadek przy pracy.

Krok czwarty:

 1. Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić wymaganą dokumentację

Ten krok jest obszerny i tutaj zatrzymamy się na dłuższą chwilę.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca realizuje poprzez działanie zespołu powypadkowego. W skład niego wchodzą dwie osoby tj. pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. Jednak taki model zespołu powypadkowego nie zawsze będzie mógł być realizowany, gdyż w gospodarce dominują małe zakłady w których nie ma służby bhp ani społecznej inspekcji pracy, zatem jako członek zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Zespół ustala (bada wypadek), a w szczególności poprzez:

 • dokonania oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • zbadanie warunków wykonywania pracy,
 • sporządzenie szkicu lub fotografii miejsca wypadku,
 • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego,
 • zasięgnięcie informacji od lekarza,
 • zebranie innych dokumentów np. materiałów zebranych przez organy prowadzące śledztwo,
 • określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, a w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego.
 

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

 

Cały czas mówimy o wypadku przy pracy, jednak abyś dobrze zrozumiał mój wpis to wyjaśnię Ci teraz różnice polegającą miedzy WYPADKIEM PRZY PRACY, WYPADKIEM ZRÓWNANYM Z WYPADKIEM PRZY PRACY ORAZ WYPADKIEM DO LUB Z PRACY.

Wypadek przy pracy i wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie posiadał PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, natomiast wypadek w drodze do lub z pracy zapisuje się na KARCIE WYPADKU DO LUB Z PRACY.

Wypadek przy pracy i wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy obejmuje odszkodowanie z ZUS (tzn. że można złożyć dokumenty o odszkodowanie) i płatne 100% zwolnienie lekarskie, natomiast wypadek w drodze do lub z pracy przysługuje tylko płatne 100% zwolnienie lekarskie.

To tak pokrótce, przejdźmy zatem do tego jak sporządzamy dokumentację powypadkową.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwanym potocznie „protokołem powypadkowym”, (wzór w rozporządzeniu MGiP z dnia 16 września 2004r.)

 

Protokół wraz z resztą dokumentacji powypadkowej tj,:

 • protokół oględzin miejsca wypadku,
 • szkice lub fotografie miejsca wypadku,
 • wyjaśnienia poszkodowanego i informacje zebrane od świadów wypadku,
 • pisemne opinie lekarzy i innych specjalistów,
 • inne dokumenty wskazujące okoliczności i przyczyny wypadku
  dostarcza się do podpisu pracodawcy. Pracodawca w ciągu 5 dni od sporządzonego protokoły powypadkowego zatwierdza go bądź nie i wtedy zespół powypadkowy ma 5 dni na wyjaśnienie i uzupełnienie. Niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez pracodawcę przekazuje:

– 1 egzemplarz poszkodowanemu lub uprawnionym członkom rodziny (przy wypadku śmiertelnym)
– jeden egzemplarz właściwemu inspektorowi pracy ( w przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego bądź zbiorowego

Zgodnie z KP pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy, informacje jakie powinny się znaleźć w rejestrze to: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informację dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania do ZUS-u wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczbę dni niezdolności do pracy, inne informację, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Obowiązkiem pracodawcy jest również sporządzić statystyczną kartę wypadku w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego do 15 dnia roboczego miesiące następującego po miesiącu, w którym zatwierdzono protokół powypadkowy.

Krok piąty:

 1. Zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom

Określone przez zespół powypadkowy wnioski środki profilaktyczne, adekwatne do zatwierdzonych przyczyn wypadku, pracodawca ma obowiązek wdrożyć. W ten sposób osiągniemy zasadniczy cel postępowania powypadkowego, tj. wyeliminowanie powtarzalności takich samych bądź podobnych wypadków.

Ważne, by zrobione zostało wszystko to, co konieczne. Nie sposób pojąć logiki działania w tych zakładach, gdzie w miejscu wypadku zrobiono wszystko, co zrobić należało, a za jakiś czas dochodzi do wypadku w innych co prawda, ale bardzo zbliżonych warunkach.

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head