Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy

Kochani,

Ostatnio zamieściłam wpis, w którym opowiedziałam ogólnie o wypadkach. Dziś chciałabym nawiązać do wypadkach w charakterystycznych przypadkach oraz o profilaktyce, która pomoże zapobiegać nieszczęśliwym sytuacjom.

Możliwe przyczyny:

Związane z niewłaściwą, ogólną organizacją pracy:

 • niewłaściwe polecenia przełożonych,
 • brak nadzoru,
 • brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
 • tolerowanie przez osoby odpowiedzialne odstępstw od zasad i przepisów bhp,
 • dopuszczenie do pracy pracownika bez badań lekarskich,
 • wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia,
 • niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • brak kompletu środków ochrony indywidualnej oraz niewłaściwy ich Dobór.
 

Inne możliwe przyczyny:

 • Nieprawidłowości w stosowaniu sprzętu ochronnego przez pracownika.
 • Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (np. Wykonywanie prac w sposób niezgodny z obowiązującą organizacją i wykonawstwem prac).
 • Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy (np. wykonywanie pracy będąc po spożyciu alkoholu).

Możliwe przyczyny:

  1) Niewłaściwa organizacja pracy wyrażająca się:

 • Brakiem nadzoru nad prowadzonymi pracami,
 • tolerowaniem przez pracodawcę odstęp od zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • brakiem instruktażu stanowiskowego,
 • brakiem instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.
 

 2) Nieprawidłowości w stosowaniu sprzętu ochronnego przez pracownika (nieużywanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

 3) Lekceważenie przez pracownika przepisów bhp przy pracy na wysokości.

Możliwe przyczyny:

 • Tolerowanie przez osoby nadzoru techniczno – produkcyjnego odstępstw od przepisów i zasad bhp związane z dopuszczeniem do eksploatacji nie w pełni sprawnych maszyn.
 • Niewłaściwe zachowanie się pracowników związane z użytkowaniem maszyny
  i niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności.
 • Brak spełniania wymagań bhp przez pomieszczenia pracy (np. Brak oświetlenia naturalnego, jakiejkolwiek wentylacji, zbyt niskiej wysokości pomieszczeń).
 • Nieprawidłowo zorganizowane stanowisko prac

Możliwe przyczyny:

 • Zagrożenie występuje podczas procesów technologicznych, którym towarzyszy wysoka temperatura.
 • Kontakt bezpośredni człowieka z substancjami chemicznymi posiadającymi właściwości parzące i żrące.
 • Płomień spawalniczy, gorące elementy, kawałki łączonych materiałów podczas wykonywania prac spawalniczych.
 • Gorące powierzchnie podczas remontów regeneratorów, ścian grzewczych i innych części baterii koksowniczych.

Możliwe przyczyny:

Zagrożenie występuje w miejscach występowania atmosfery wybuchowej na wolnej przestrzeni oraz pomieszczeniach oznakowanych znakami ostrzegawczymi, strefami wybuchu, w szczególności na:

 • bateriach koksowniczych,
 • węglopochodnych,
 • zakładach górniczych,
 • kotłowniach parowych,
 • magazynach butli gazów technicznych,
 • prace pożarowo niebezpieczne.

Możliwe przyczyny:

 • Zagrożenia tego rodzaju występują na terenie zakładu, dochodzi do nich podczas bezpośredniego kontaktu człowieka z ruchomymi elementami maszyn, urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia technologicznego (np. Taśmociągi). Wynikiem czego jest uderzenie, wciągnięcie miedzy ruchome elementy, zgniecenie części ciała człowieka.
 • Do zagrożenia zalicza się także odpadające, obluzowane lub zużyte części maszyn, narzędzi, oprzyrządowania.
 • Prace transportowe dużych, ciężkich, niestabilnych elementów w których trudno ustalić środek ciężkości.
 • Ruchome elementy maszyn i urządzeń, przemieszczające się maszyny po terenie zakładu pracy.

Profilaktyka wypadków przy pracy

 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • bezpośredni nadzór nad działaniami pracowników, utrzymywanie ładu i porządku na stanowiskach pracy,
 • nadzorowanie stosowania koniecznych środków ochrony indywidualnej, ograniczanie ekspozycji pracowników na zagrożenia,
 • działalność służby bhp i społecznych inspektorów pracy,
 • działalność komisji bhp,
 • monitorowanie warunków pracy i postępowania zatrudnionych,
 • szkolenia bhp,
 • motywowanie do bezpiecznej pracy, stosowanie przepisów i zasad bhp, .
 • podejmowanie badań technicznych sprzętu, badania medyczne i psychologiczne pracowników.

Pisząc o wypadkach postaram się w najbliższych blogach poruszyć temat działań, których musimy się podjąć kiedy on zajdzie, czyli o pierwszej pomocy.

 

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head