Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

Kochani,

Jako pracodawcy mamy duży wpływ na naszych pracowników, który możemy wykorzystać w celu stworzenia lepszych warunków pracy. Dlatego w dzisiejszym wpisie, opowiem Wam jak wykorzystać naszą moc by świadomość naszych pracowników w zakresie BHP wzrosła.

Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników można osiągnąć m.in. poprzez skuteczne wpływanie na motywację do bezpiecznej pracy.

Żeby zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa było możliwe wymagane jest odpowiednie nastawienie poszczególnych członków zespołu.

Rozpoczęcie działań na poziomie ustalenia norm i zasad pozwala na wyznaczenie określonych ram zachowań. Działanie te wpływają na postawy wobec bezpieczeństwa. Jeśli pracownik został poinformowany o możliwości wystąpienia zagrożenia, ma szansę zabezpieczenia się przed nim, również poprzez swoje odpowiednie zachowanie.

Odczuwanie przez pracownika potrzeby dostosowania się do nakazanych przepisami metod pracy i wzorów postępowania nazywa się motywacją do bezpiecznej pracy. Potrzeba ta jest wynikiem przekonania, że zastosowanie się do obowiązujących metod zmniejszy bądź wyeliminuje ryzyko utraty życia lub zdrowia.

Na rodzaj motywowania składają się takie czynniki jak:

Wiedza o wypadkach daje wyraźny obraz, że pracownicy mało się uczą na błędach. W przypadku gdy jedni tracą życie lub zdrowie na skutek popełnionych błędów, inni powtarzają dokładnie to samo, co już wcześniej doprowadziło do wypadku.

Bardzo istotne znaczenie ma właściwe zbadanie i wyjaśnienie wypadku i jego przyczyn.

Wiedzę uzyskaną w dochodzeniach powypadkowych należy przekazywać do wiadomości zatrudnionych.

Opisy zaistniałych wypadków, które zostały przedstawione pracownikom podczas szkoleń okresowych do samodzielnego rozpoznania przyczyn uczą ich przewidywania wypadkowych skutków podejmowania ryzyka.

Kolejny czynnik to dawanie dobrego przykładu, szczególnie przez dozór
i kierownictwo przedsiębiorstwa.

Komunikowanie uświadamiające wartość bezpieczeństwa i dawanie dobrego przykładu przejawiają się w:

 • demonstrowaniu przez kierownictwo wysokiej rangi przypisywanej bezpieczeństwu,
 • stawianie celów bezpieczeństwa na pierwszym miejscu, przed celami produkcyjnymi,
 • wyrażaniu przekonania, że bezwypadkowa praca jest realnym celem możliwym do osiągnięcia,
 • dążeniu do zgodności decyzji, ocen i postępowania z głoszonymi zasadami
  i preferencjami dotyczącymi bezpieczeństwa, – włączeniu problematyki bezpieczeństwa do zarządzania produkcją.

Do innych celów można zaliczyć:

 • przepracowanie określonego czasu bez wypadku,
 • przepracowanie określonego czasu bez straconej dniówki roboczej wskutek wypadku,
 • wprowadzenie innych bezpieczniejszych od stosowanych metod postępowania,
 • zaniechanie ryzykownych procedur i zastąpienie mniej ryzykownymi lub bezpiecznymi.

Zrealizowanie wyżej wymienionych celów powinno zostać zauważone przez kierownictwo i nagrodzone.

Propagowanie bezpiecznego postepowania to kolejny element motywowania do bezpiecznej pracy. Czynnikami, jakie mają wpływ na zachowanie się człowieka są postawy, w jakich on się znajduje, jego kompetencje i doświadczenie oraz postawy, które określają, jak należy postąpić w określonej sytuacji. Postawy warunkują psychologiczną gotowość, do zachowań zgodnych z ich treścią. Aby kształtować taką gotowość, nadawca musi wpływać na postawy odbiorcy za pomocą komunikatu perswazyjnego. Bardzo trudna do zrealizowania jest zmiana postaw człowieka, a jeżeli już dojdzie ona do skutku, to z reguły jest nietrwała. Duże znaczenie mają cechy dostarczonego komunikat i sposób przekazywania go do odbiorcy, ocena cech i intencji nadawcy przez odbiorcę, a także wiedza i właściwości odbiorcy. Od wyżej wymienionych czynników w znacznym stopniu zależy to, czy postawy zmienią się na pożądane. Aby zmienić postawę odbiorcy, komunikaty muszą przyciągać jego uwagę, zawierać treść dla niego nową i powinny przedstawiać korzyści wynikające z samej zmiany postawy. Tylko osoba wiarygodna i kompetentna oraz pozbawiona intencji dokonania zmiany postaw, w celu czerpania z tego tytułu korzyści, zostanie odebrana przez odbiorcę pozytywnie.

Koniecznym elementem motywowania do zachowania bezpieczeństwa jest ocenianie dozoru i pracowników.

 • W każdym zakładzie pracy, dziale i zespole, a także w odniesieniu do kierownictwa i wszystkich zatrudnionych co najmniej raz w roku powinna być przeprowadzana ocena pod względem spełniania standardów bezpieczeństwa,
 • jako kryteria oceny przyjmuje się zazwyczaj: wypadkowość, zachorowalność na choroby zawodowe, wyniki inspekcji oraz zrealizowane cele, a także specjalne osiągnięcia w dziedzinie podnoszenia stanu bezpieczeństwa,
 • oceny ludzi obejmują stopień wywiązywania się z ustaleń umieszczonych
  w zakresie obowiązków, które dotyczą realizacji celów bezpieczeństwa.

Jednym z narzędzi motywowania do bezpiecznego postępowania jest stosowanie nagród i kar.

 • Nagradzać można na przykład za podejmowanie bezpiecznych zachowań, obniżenie wypadkowości, wprowadzenie nowych rozwiązań dla bezpieczeństwa.
 • Karane powinny być zachowania, które są sprzeczne z przepisami bezpieczeństwa i to jeszcze zanim doprowadzą do wypadku.

Pamiętajmy, że częstym błędem w stosowaniu nagród i kar jest niedostrzeganie pożądanych zachowań i przez to nienagradzanie osób, które postępują bezpiecznie. Błędem jest także spóźnione karanie, np. za zachowanie, które już doprowadziło do wypadku.

 

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head