(S) ASPEKT BEZPIECZEŃSTWA PRACY W INNYCH USTAWACH

Kochani,

 

Budowa drogi ekspresowej różni się od innych przedsięwzięć budowlanych także rodzajem stosowanych materiałów oraz systemem weryfikacji ich zgodności z dokumentacją projektową oraz przepisami prawa. Pod tym względem budownictwo drogowe jest zupełnie bezkompromisowe. Niemożliwe jest wbudowanie materiału nie spełniającego wymagań BHP.

Charakterystyczne, dla budów będących przedmiotem niniejszej pracy są materiały takie jak:

Tak więc analizując aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy w innych ustawach należy wyszczególnić m.in.:

 • „Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
  U. z 2004 r., nr 92, poz. 881”; [U2]
 • „Ustawę z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
  U. z 2004 r., nr 3, poz. 20, z późn. zm.” [U3]
 • „Ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
  U. z 2010 r., nr 138, poz. 935.” [U4]
 • „Ustawę z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
  U. z 2002., nr 169, poz. 1386, z późn. zm.” [U5]

Ustawa o wyrobach budowlanych [U2] „określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (…)”.

 Właśnie z tej ustawy oraz przepisów wykonawczych pochodzą oznakowania wyrobów budowlanych.

Dodatkowo ważnym, jako podstawa systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, aktem wykonawczym ustawy [U2] jest „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu”

Ustawa o zakazie stosowania azbestu [U3] w sposób oczywisty kształtuje wymagania stawiane przez system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, zabraniając wprowadzania, produkowania i obrotu azbestem  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o systemie zgodności [U4], jak pisze Bożena Hoła [21], „z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w budownictwie ma związek pośredni”. Umożliwia ona m.in. „zdefiniowanie procedur zapewniających eliminowanie zagrożeń dla zdrowia lub życia użytkowników, konsumentów oraz mienia, które mogłyby powodować wprowadzone do obrotu wyroby, a także zagrożeń da środowiska” [21].

Ustawa o normalizacji [U5] jest ustawą porządkującą. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy normalizacja zajmuje się Centralny Instytut Ochrony Pracy.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiono elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy odnoszące się do przepisów regulujących stosowanie odpowiednich materiałów do realizacji zadania:

Materiały budowlane

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head