(S) Podstawy podstaw prawnych BHP – przegląd najważniejszych informacji- prawo budowlane

Kochani,

Bezpośrednio do uczestników procesu budowlanego odnosi się ustawa Prawo budowlane.

”Ustawa – Prawo budowlane (…) normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.” [U1].

Ustawa zawiera 11 rozdziałów:

 • Rozdział 1: Przepisy ogólne
 • Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
 • Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych
 • Rozdział 7: Katastrofa budowlana
 • Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Rozdział 9: Przepisy karne
 • Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
 • Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe.

Trudno wyszczególnić pojedynczy rozdział mówiący w sposób szczególny o bezpieczeństwie i higienie pracy. Ustawa została zbudowana na szkielecie obowiązków przypisanych do poszczególnych uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego jakimi są: inwestor, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót i inspektor nadzoru inwestorskiego.

Tabeli 8 opracowanej na podstawie [21] przedstawiono rzeczone obowiązki dotyczące bezpieczeństwa:

 1. Zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 2. W przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
 1. Wykonanie opracowania projektowego zapewniającego uwzględnienie, zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie budowy.
 2. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie budowy z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej następnie w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planie bioz).
 1. Sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, w oparciu o informację projektanta, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.
 2. Zorganizować budowę i kierować ją zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Koordynować realizacją zadań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.
 1. Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń.
 2. Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na wiodącą rolę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Jan Obolewicz analizując uwarunkowania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy pisze tak: „Kierownik budowy ma obowiązek spowodowania lub sporządzenia przed rozpoczęciem robót na budowie planu BIOZ wtedy, gdy przewidywany czas budowy przekracza 30 dni roboczych i jednocześnie jest zatrudnionych do niej więcej niż 20 pracowników lub pracochłonność przekracza 500 osobodni oraz gdy prowadzone roboty na budowie stwarzają szczególnie duże ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, pracownicy narażeni są na działanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych, prace są wykonywane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych oraz gdy prace są prowadzone pod ziemią, stwarzają ryzyko utonięcia, są wykonywane w kesonach, wymagają użycia materiałów wybuchowych lub są związane z montażem i demontażem ciężkich elementów prefabrykowanych. Plan BIOZ składa się ze strony tytułowej, z części opisowej i części rysunkowej. Szczegółowy zakres tych części określony został w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W części opisowej planu BIOZ powinien się znaleźć m.in.: opis procesu, w trakcie którego powstaje obiekt budowlany; informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń w poszczególnych robotach budowlanych występujących w procesie; informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników; o zasadach postępowania w wypadku zagrożenia i konieczności stosowania środków ochronnych oraz informacje o miejscu przechowywania dokumentacji budowy. Część rysunkową planu BIOZ należy sporządzić na kopii planu zagospodarowania terenu budowy i w szczególności: oznaczyć czynniki mogące stwarzać zagrożenie; rozmieścić i oznaczyć strefy zagrożenia oraz rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; przedstawić rozwiązania komunikacyjne wraz z ogrodzeniem terenu budowy; zlokalizować pomieszczenia higieniczno-sanitarne.”

Stanowi to wyczerpującą informację o konieczności sporządzenia planu BIOZ na budowie drogi ekspresowej, wskazuje także rozporządzenie regulujące formę i zawartość planu BIOZ.

Na podstawie Prawa budowlanego zostały wydane następujące akty prawne dotyczące bhp w budownictwie:

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head