Telepraca

Telepraca – które obowiązki Pracodawcy zostają wyłączone, a które pozostają w mocy

Jeśli z powodu panującego stanu epidemii oddelegowałeś pracownika do pełnienia dotychczasowych obowiązków poza zakładem pracy np. w domu, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej to zgodnie z art. 67 Kodeksu Pracy[1] przeszedł on w tryb telepracy. Przepisy regulują więc obowiązki jakie posiadasz w tej sytuacji jako pracodawca – ważne byś je poznał.

W dobie panującej epidemii telepraca stała się powszechnym sposobem wykonywania obowiązków, nie jest to jednak zjawisko nowe, przepisy opisują je w sposób szczegółowy.

Sprzęt

Zgodnie z Kodeksem Pracy, zmiana warunków wykonywania pracy może nastąpić na mocy porozumienia stron, które regulować będzie współpracę w aspekcie zarówno okresu, w którym pracownik przechodzi w tryb telepracy jak i  narzędzi, które będą w niej wykorzystywane, a także środowiska, w którym będzie ona wykonywana.

W przypadku, gdy owo porozumienie określające szczególne warunki współpracy nie zostanie spisane, w sposób ogólny obowiązki pracodawcy wobec telepracownika ujęte są w art. 67 Kodeksu Pracy oraz art. 215 zgodnie, z którymi pracodawca jest obowiązany:

 1. Dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczający pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowaniem oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, a także uwzględniający zasady ergonomii.
 2. Ubezpieczyć sprzęt,
 3. Pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 4. Zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

 

Szczególnie ważne w powyższych wyliczeniach są wspomniane zasady ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe uregulowane odrębnym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe[2]. Należy  wyposażyć telepracownika w sprzęt: komputer, monitor, klawiaturę jeśli to niezbędne to również drukarkę, skaner, mysz, ale także stół i krzesło. Pracodawco jesteś zobowiązany zorganizować stanowisko pracy telepracownika tak, by nie powodowało ono nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku.

Rysunek 1
Źródło: https://biurokoncept.pl/ergonomiczne-stanowisko-pracy

 

Pracodawco, w  tak wyjątkowej sytuacji, działając w duchu współpracy możesz także spisać odrębna umowę z telepracownikiem, w której określicie w szczególności:

 1. Zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego.
 2. Zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy.
 3. Sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Środowisko pracy

Jeżeli praca wykonywana jest w domu telepracownika, jako Pracodawca realizujesz wobec niego nieco okrojone obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Przepisy wyłączają z Twoich dotychczasowych obowiązków:

 1. Obowiązki dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem (wentylacji, klimatyzacji, ppoż, poprawnego oświetlenia).
 2. Obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz niezbędnych środków higieny osobistej.

Pamiętaj jednak, że niezmiennie ciążą na Tobie pozostałe obowiązki art. 212 [1], musisz więc:

 1. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
 4. Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Relacja

W czasie kryzysu pamiętaj, że od miejsca wykonywania pracy i sprzętu, który jest jedynie narzędziem cenniejsza jest Twoja relacja z telepracownikiem. Choć wierzę, że prawne regulacje w tej kwestii są jedynie jej formalnym ugruntowaniem, warto żebyś o nich nie zapominał.

Zgodnie z art. 6715 :

 • 1. Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.
 • 2. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

Na zakończenie pragnę Ci podziękować, że jesteś odpowiedzialnym Pracodawcą i robisz wszystko by chronić osoby, które wykonują pracę dla Twojej firmy.

Wierzę, że będziesz robił to świadomie dbając o zachowanie równowagi między wami.

#stayathome

Przypisy:

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

[2] Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.)

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head