Zasady likwidacji zagrożeń lub ograniczenia ich oddziaływania na pracownika

Kochani,

Nawet jeśli całkowita likwidacja zagrożeń  w niektórych pracach jest niemożliwa, zawsze obieram ją za mój główny cel. To daje mi większą motywację do działania. By ograniczyć do minimum zagrożenia w środowiskach pracy musimy kierować się zasadami, które wymienię w dzisiejszym wpisie.

1. Eliminacja źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników realizowana przez:

 • dobór nieszkodliwych surowców (lub zastępowanie bardziej Szkodliwych mniej szkodliwymi surowcami), półfabrykatów i innych materiałów stosowanych w procesach technologicznych,
 • dobór procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń niestwarzających zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,
 • stosowanie bezpiecznych rozwiązań technicznych, eliminujących nieprawidłowe zachowania pracowników,
 • unieszkodliwianie odpadów.

2. Ograniczenie oddziaływania tych czynników poprzez odsunięcie człowieka z obszaru ich oddziaływania realizowane poprzez:

 • zastąpienie człowieka przez roboty,
 • mechanizację, automatyzację (zdalne sterowanie i obserwowanie procesu),
 • optymalne rozmieszczenie lub wydzielenie uciążliwych urządzeń,
 • zapewnienie właściwego transportu surowców, półfabrykatów, wyrobów oraz odpadów eliminującego zagrożenie fizyczne, chemiczne i biologiczne,
 • stosowanie sygnalizatorów stanów niebezpiecznych lub uniemożliwienie wejścia człowieka w strefę zagrożenia.

3. Ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych przez osłonięcie strefy narażenia. Należy przy tym wziąć pod uwagę:

 • stosowanie odpowiednich kubatur budynków lub pomieszczeń, stosowanie środków ochrony przed przenikaniem emitowanych czynników (np. Zabezpieczenie przed przenikaniem różnych postaci promieniowania, stosowanie materiałów dźwiękoizolacyjnych itp.),
 • hermetyzację procesów produkcyjnych przed wydostawaniem się w otoczenie człowieka: gazów, par, cieczy i ciał stałych (pyłów),
 • stosowanie zbiorowych środków ochronnych w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy (osłony, ekrany, obudowy, izolacje, wentylacja, Klimatyzacja).

4. Stosowanie urządzeń ochronnych, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:

 • zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,
 • powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej,
 • nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej.
 • zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych,
 • stosowanie odpowiednich kubatur budynków i pomieszczeń.

5. Ograniczenie wpływu tych czynników dzięki zastosowaniu ochron osobistych realizowane przez:

 • dobór i właściwe stosowanie ochron osobistych, w zależności od istniejących zagrożeń,
 • odpowiednie przechowywanie konserwację ochron osobistych,
 • wymagać od pracowników stosowania środków ochrony Indywidualnej,
 • przeszkolenie pracowników z zasad prawidłowego stosowania
 • Środków ochrony indywidualnej, stosowanie znaków nakazu stosowania ochron osobistych.

6. Dobór pracowników

 • przestrzeganie przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku,
 • zatrudnianie pracowników o właściwych kwalifikacjach zawodowych,
 • dobór psychologiczny,
 • uprawnienia kwalifikacyjne.

7. Optymalizacja organizacji pracy

 • opracowanie i wdrożenie procedur obejmujących bezpieczne metody pracy
  i zrównoważony rozwój,
 • organizacja pracy w sposób ograniczający przebywanie pracowników w strefach zagrożeń,
 • nie przekraczanie czasu pracy, przerwy w pracy-rotacja,
 • skrócony czas pracy,
 • okresowe remonty, konserwacje, naprawy.

8. Oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników

 • budowa wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa,
 • eliminacja niewłaściwych zachowań nadzoru,
 • angażowanie pracowników w kreowanie bezpiecznych warunków pracy i dbałość środowisko naturalne,
 • szkolenia, ćwiczenia,
 • świadomość istoty bezpieczeństwa,
 • uprawnienia kwalifikacyjne,
 • odpowiedzialność nadzoru,
 • ostrzeganie o zagrożeniach i zakazie wykonywania pewnych czynności (znaki
  i barwy bezpieczeństwa, sygnały bezpieczeństwa),
 • wizualizacja problematyki bhp-plakaty, plansze o tematyce bhp,
 • konkurs wiedzy bhp.

9. Monitoring czynników szkodliwych

 • badania i pomiary czynników szkodliwych,
 • porównanie z wartościami dopuszczalnymi,
 • podjęcie działań ograniczających oddziaływanie na pracownika,
 • poinformowanie pracowników o wynikach pomiarów.

10. Badania profilaktyczne

 • badania wstępne przed rozpoczęciem pracy,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • dodatkowe badania wynikające ze specyfiki stanowiska np. Badania sanitarne.

11. Ergonomia pracy

 • Dostosowanie stanowisk pracy i procesów pracy do psychofizycznych możliwości pracowników w celu polepszenia warunków pracy, zmniejszenia istniejących obciążeń a także poprawę wydajności i jakości pracy.
 • Projektowanie narzędzi, urządzeń, maszyn, a także całego obiektu przemysłowego, aby spełniał wymagania ergonomii.

Pamiętajmy, że dostosowanie się do zasad nie tylko ułatwi naszą pracę, ale też pomoże osiągnąć nasze cele.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head