Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy

 Kochani,

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny spełniać wymaganie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii przez cały ich okres użytkowania. Jeśli maszyny są uszkodzone, niesprawne lub pozostające w naprawie, powinny zostać wycofane z użytkowania oraz oznakowane tablicami informacyjnymi.

Rodzaje zagrożeń

 • Zagrożenia mechaniczne – spowodowane działaniem maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych materiałów stałych lub płynnych.
 • Zagrożenia elektryczne – mogące spowodować uraz lub śmierć poprzez porażenia prądem elektrycznym lub poparzeniem.
 • Zagrożenia termiczne – mogące powodować spalenia i oparzenia powodowane dotknięciem przedmiotów lub materiałów o wysokiej temperaturze.
 • Zagrożenia spowodowane hałasem.
 • Zagrożenia powodowane wibracją.
 • Zagrożenia powodowane promieniowaniem.
 • Zagrożenia powodowane materiałami i substancjami.
 • Zagrożenia powodowane nieprzestrzeganiem zasad ergonomii.

Zagrożenia elementami ruchomymi

Bezpośredni kontakt człowieka z ruchomymi elementami maszyn może doprowadzić do urazów w skutek uderzenia, wciągnięcia między ruchome elementy lub zgniecenia.

Zagrożenia urazowe mogą również wystąpić w procesach technologicznych,
w których odpryskują elementy  obrabianego materiału stosowanych czynników np. cieczy chłodzącej, a także odpadające obluzowane lub zużyte części maszyn, narzędzi, oprzyrządowania oraz obrabiane przedmioty.

Spadające z wysokości przedmioty np. na skutek wibracji, naruszenia równowagi ułożonych elementów operacji, są również przyczyną urazów.

Urządzenia ochronne:

 • Osłony ochronne – termiczne, dielektryczne,
 • Urządzenia ochronne odległościowe
  • pomosty naciskowe wyłączające,
  • pomosty naciskowe włączające,
  • urządzenia ochronne oburęczne,
  • urządzenia ochronne bezdotykowe,
  • urządzenia ochronne odsuwające.
 • Urządzenia blokujące.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Praca przy obsłudze urządzeń i instalacji elektrycznych wiąże się z narażeniem na różnego rodzaju zagrożenia.

Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka może być:

Porażenie następuje w wynik dotyku bezpośredniego, czyli w sytuacji, gdy człowiek dotyka części czynnej, czyli takiego przewodzącego elementu, który w normalnych warunkach pracy urządzenia znajduje się pod napięciem.

Inną możliwą przyczyną porażenia może być tzw. dotyk pośredni, polegający na dotyku do przewodzącego elementy (np. obudowy) nie stanowiącego części obwodu elektrycznego, na którym niespodziewanie pojawiło się napięcie dotykowe.

Instalacje i urządzenia powinny być tak wykonane, żeby nie narażały pracownika na porażenie prądem elektrycznych. Obudowy urządzeń powinny zapewnić ochronę ludzi przed dostępem do części niebezpiecznych wewnątrz obudowy, a także ochrony urządzeń wewnątrz obudowy przed wnikaniem ciał obcych i szkodliwymi skutkami związanymi z wnikaniem wody.

Urządzenia elektryczne powinny być minimalnie oddalone od wody o 60 cm.

Każdy obwód powinien być zaopatrzony w bezpiecznik, aby w chwili awarii można było odciąć dopływ prądu i zapobiec powstawaniu pożaru.

Pracownicy obsługujący maszyny, instalacje i urządzenia powinni:

 • Zapoznać się ze stanem technicznym maszyny lub urządzenia przed przejęciem obsługi,
 • Zawiadomić osoby dozoru o usterkach i brakach,
 • Po zakończeniu pracy zabezpieczyć użytkowane maszyny i urządzenia.

Praca przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogę być wykonywane przy całkowicie wyłączonym napięciu, w pobliżu napięcia, pod napięciem.

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy.

Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwe technologię pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:

 • Zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,
 • Wywiesić tablicę ostrzegawczą „nie załączać”,
 • Sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie,
 • Zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami,
 • Uziemić wyłączone urządzenia.

8. Oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników

 • budowa wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa,
 • eliminacja niewłaściwych zachowań nadzoru,
 • angażowanie pracowników w kreowanie bezpiecznych warunków pracy i dbałość środowisko naturalne,
 • szkolenia, ćwiczenia,
 • świadomość istoty bezpieczeństwa,
 • uprawnienia kwalifikacyjne,
 • odpowiedzialność nadzoru,
 • ostrzeganie o zagrożeniach i zakazie wykonywania pewnych czynności (znaki
  i barwy bezpieczeństwa, sygnały bezpieczeństwa),
 • wizualizacja problematyki bhp-plakaty, plansze o tematyce bhp,
 • konkurs wiedzy bhp.

Pięć reguł bezpiecznego użytkowania narzędzi elektrycznych:

 1. Przed każdym użyciem skontrolować stan obudowy, wyłącznika i przewodu zasilającego; w razie jakiegokolwiek uszkodzenia narzędzie należy oddać do naprawy;
 2. Włączając i wyłączając narzędzie z sieci zawsze należy chwytać za wtyczkę, nigdy za przewód;
 3. Używać narzędzie zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami;
 4. Chronić narzędzie przed wodą i wilgocią ;
 5. Uważać na niebezpieczeństwo potknięcia się o luźno leżący przewód zasilający.

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head