Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki chemiczne

Kochani,

Czynniki chemiczne są kolejnymi czynnikami na które możemy się natknąć podczas pomiarów w środowisku. Dzisiaj, jako kontynuacja wpisów o pomiarach, postaram się je dla Was scharakteryzować.

Substancje toksyczne – występujące w środowisku pracy związki chemiczne mogą mieć różną toksyczność zależną od stopnia powinowactwa danego związku do tkanek i narządów ustroju, jak i sposobu działania na organizm.

 

Podział szkodliwych substancji chemicznych w zależności od skutków oddziaływania na organizm:

Związki chemiczne (najczęściej w postaci gazowej), powodujące podrażnienie skóry, błon śluzowych, oczu. Na przykład amoniak, chlor lub tlenki azotowe.

Związki chemiczne wywołujące uczulenia jako swoistą na nie reakcje organizmu. Na przykład związki chromu, niklu lub kobaltu.

Związki chemiczne mogące powodować niekontrolowany wzrost komórek prowadzący do zmian nowotworowych. Te zmiany mogą się ujawnić w ciągu 4 – 40 lat od chwili pierwszego narażenia na substancje. Na przykład benzen, arsen lub fenol.

Związki chemiczne powodujące zmiany w genach. Na przykład iperyt, formalina lub benzen.

Związki chemiczne, które mogę być przyczyną szkodliwych skutków u potomstwa, innych niż wady genetyczne lub wzrostu częstości występowania takich skutków oraz zaburzeń funkcji lub możliwości rozrodczych u człowieka.

Formy substancji chemicznych:

 • gaz,
 • para,
 • aerozol,
 • ciecz,
 • ciało stałe.

Szkodliwe związki chemiczne są wchłaniane:

 • Przez drogi oddechowe – są to substancje w postaci par, gazów, aerozoli i pyłów. Szybkość i sposób wchłaniania zależą od miejsca wchłaniania w drogach oddechowych i właściwości fizycznych i chemicznych substancji.
 • Przenikają przez skórę – przedostanie się substancji chemicznych do krwi może spowodować bardzo ciężkie bądź nawet śmiertelne zatrucie. Przez skórę będą przechodzić substancje rozpuszczalne w tłuszczach.
 • Przez przewód pokarmowy – te wchłanianie jest stosunkowo niewielkie. Substancje dostają się do żołądka przez usta drogą pośrednią, przeniesione rękami lub wraz z pożywieniem, w czasie picia lub palenia papierosów w skutek nieprzestrzegania przepisów BHP oraz higieny osobistej.

Substancje toksyczne działają na człowieka w sposób:

 • niezależny (różne substancje o różnym działaniu),
 • sumujący (sumowanie skutków oddziaływania substancji)
 • synergistyczny (wspomagający np. alkohol)
 • antagonistyczny (jednoczesne występowanie substancji szkodliwych osłabia ich toksyczność).

By chronić pracowników przed narażeniem na nadmierne stężenia substancji toksycznych trzeba zastosować:

 • zmiany w procesie technologicznym pod kątem zmniejszenia emisji substancji toksycznych na stanowiskach pracy,
 • automatyzacje i hermetyzacje procesu technologicznego,
 • zastosowanie odpowiednich systemów wentylacyjnych,
 • stosowanie właściwych środków ochrony osobistej,
 • przestrzeganie przepisów BHP obowiązujących na stanowisku,
 • skracanie czasu pracy na stanowiskach zagrożonymi substancjami toksycznymi,
 • rotacje pracowników na stanowiskach zagrożonymi substancjami toksycznymi.

Pod wpisem umieszczam znaki, których zadaniem jest wskazanie dokładnego rodzaju zagrożenia występującego na danym obszarze, miejscu czy elemencie.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

Żrące

O właściwościach utleniających

Uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie rozrodczość

Niebezpieczne dla środowiska

Toksyczne

Łatwopalne

O właściwościach wybuchowych

Drażniące

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head