charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

Kochani,

 Przystąpienie do pracy wiąże się ze obowiązkowymi szkoleniami, które mają pomóc prawidłowo i bezpiecznie pełnić naszą funkcje w zakładzie pracy. Mają one różny charakter i muszą być powtarzane co pewien okres czasu by były aktualne.

Szkolenie BHP powinno kształcić, dokształcać lub doskonalić pracowników
w formach pozaszkolnych. Powinno też zapewnić pracownikom:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz z odpowiednimi
  i działaniami zapobiegawczymi,
 • poznanie przepisów i zasad BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy
  w zakładzie pracy na danym stanowisku, a także związanymi z pracą obowiązkami,
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenia w dziedzinie BHP mogą być prowadzone przez:

 • pracodawców,
 • jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Zapewniają oni:

 1. programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
 2. programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu –
  w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
 3. wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizacje programów szkolenia;
 4. odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
 5. wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
 6. właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Rodzaje szkoleń BHP:

 • Szkolenie wstępne (obejmuje: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy)
 • Szkolenie okresowe

Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z podstawowymi przepisami BHP z kodeksu pracy, przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. Powinien odbywać się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Metodyka instruktażu szkoleniowego

Cel szkolenia

Pracownik powinien zapoznać się z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych.

Instruktaż nie powinien być krótszy niż 8 godzin.

W części ogólnej instruktażu powinno być uwzględnione:

 • warunki pracy na stanowisku pracy(pomieszczenie, stanowisko, urządzenia
  i maszyny, surowce, półprodukty, produkty oraz urządzenia sygnalizacyjne
  i ostrzegawcze),
 • przebieg procesu produkcyjnego w danym okresie z uwzględnieniem:

-procesu produkcyjnego na stanowiskach roboczych technologicznie wcześniejszych,

-procesu produkcyjnego obsługiwanego stanowiska,

-procesu produkcyjnego na stanowiskach technologicznie późniejszych.

Instruktaż stanowiskowy wykonywany jest dla:

 • nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku roboczym, na którym występują ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia,
 • pracownika, który ma zostać przeniesiony na stanowisko na którym występuje ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych
  i uciążliwych dla zdrowia,
 • studentów, którzy odbywają praktykę studencką oraz dla uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu na stanowisku roboczym, na którym występuje ryzyko narażenia ich na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia.

Etapy instruktażu stanowiskowego

ETAP I

Każde szkolenie powinno zacząć się od wstępnej rozmowy, która umożliwia prowadzącemu instruktaż zorientowanie się, co do poziomu wiadomości
i umiejętności uczestników w zakresie pracy stanowiącej przedmiot nauczania.

Częstym błędem popełnianym w tej fazie szkolenia jest przekazywanie zbyt wielu informacji będących dla nowego pracownika tylko słowami, nie mającymi powiązania z faktami, przedmiotami, wyobrażeniami.

W tej fazie szkolenia prowadzący instruktaż przekazuje informacje o:

 • zakładzie pracy, produkcji, wydziale produkcyjnym, gospodarce magazynowej, transportowej, remontowej, ogólnych warunkach pracy itp.,
 • stanowisku pracy (warunkach na stanowisku pracy, wyposażeniu, metodach zaopatrzenia i obsługi stanowiska pracy, kontroli technicznej, wypożyczalni narzędzi, odzieży ochronnej, metodach pracy).

Zalecane jest pokazywanie, podawanie przykładów oraz zadawanie pytań o:

 • o przebieg dotychczasowej pracy, zdobyte w niej osiągnięcia i porażki oraz o stosunek do pracy w ogóle i do wykonywanego zawodu,
 • o zainteresowania,
 • o szkołę, jej profil i ważne dla pracy wiadomości.

ETAP II – pokaz i objaśnienie całego procesu technologicznego

Prawidłowo prowadzony pokaz realizowany jest w pięciu kolejnych stadiach:

Prowadzący pokazuje cały układ czynności w normalnym tempie. W trakcie pokazu całości przedstawia także, wraz z objaśnieniami, cały proces pracy. Jeśli jest on bardzo skomplikowany, dzieli go na poszczególne fazy i dokładnie wyjaśnia.

Powtarzany pokaz fragmentu pracy staje się źródłem:

 • nabycia określonej umiejętności,
 • uzyskania wiadomości o charakterze wykonywanych czynności, sposobie ich wykonywania,
 • dokonania spostrzeżeń o stopniu trudności i niebezpieczeństwie tkwiącym w pracy. Pokaz powinien przebiegać według następującego porządku:
 • pokazanie i określenie wszystkich elementów potrzebnych do wykonania danej operacji,
 • pokazanie sposobu obsługiwania danej operacji,
 • pokazanie sposobu posługiwania się urządzeniami, narzędziami itp.

Kolejne stadia pokazu to:

 • Prowadzący zwraca uwagę na węzłowe ogniwa, mające duże znaczenie dla prawidłowego wykonania czynności. Te węzłowe ogniwa prowadzący demonstruje w zwolnionym tempie, aby umożliwić zaobserwowanie na czym polega trudność.
 • Po pokazie całościowym i fragmentarycznym w celu lepszego utrwalenia przez uczestników szkolenia, prowadzący ponownie pokazuje cały układ czynności.
 • Prowadzący sprawdza efekt pokazu poprzez polecenie uczestnikom powtórzenia demonstrowanych czynności. Prawidłowe wykonanie ich przez szkolonego pracownika stanowi zakończenie pokazu. Jeśli uczestnik szkolenia popełnia błędy, analizujemy prawidłowe wykonanie. Powtarzanie czynności trwa do czasu osiągnięcia prawidłowego powtórzenia.

ETAP III – próbne wykonanie zadania przez szkolonego pod kontrolą instruktora

Najbardziej skuteczną metodą próbnego wykonania pracy pod nadzorem mistrza jest zachowanie kolejności wykonywania poniższych faz:

 • wstępna, samodzielna próba wykonania pracy, wykonanie w zwolnionym tempie poszczególnych fragmentów pracy z jednoczesnym głośnym objaśnieniem wykonywania poszczególnych czynności,
 • wykonywanie poszczególnych fragmentów pracy z jednoczesnym objaśnieniem sposobu wykonywania tych czynności,
 • wykonywanie poszczególnych fragmentów pracy wraz z jej uzasadnieniem,
 • ogólny, ponowny pokaz całościowy pracy wraz ze stopniowym przyspieszeniem tempa wykonywanych czynności (od powolnego do rzeczywistego).

ETAP IV – samodzielna praca pod nadzorem instruktora

 Jeżeli szkolony pracownik poczynił wystarczające postępy i potrafi już pod nadzorem zadawalająco wykonywać nową czynność, to należy powierzyć mu samodzielną pracę do wykonania. Instruktor nie powinien w żadnym wypadku stać obok szkolonego i cały czas obserwować jego pracy. Powinien ograniczyć interwencje do najbardziej niezbędnych.

Taktowne i przyjazne odnoszenie się do szkolonego stanowi podstawową zasadę postępowania w trakcie szkolenia.

 Trzeba jednak pamiętać, że uczący się musi mieć możność zwrócenia się do mistrza z prośbą o wyjaśnienie nasuwających się wątpliwości.

ETAP V – omówienie i ocena przebiegu nauki

 Szkolenie pracowników zakłada pełną aktywizację jego uczestników w poznaniu zasad bezpiecznej pacy i nabywaniu umiejętności usprawnienia stanowiska pracy przez dokonywanie prób działań zmniejszających uciążliwość pracy. Celowi temu służą różnorodne metody organizowania zajęć, ale przede wszystkim metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Szkolenia okresowe

 Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie.

Ich częstotliwość ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywanie prac

Szkolenia okresowe wykonuje się co:

 • 3 lata – w przypadku kadry robotniczej,
 • 5 lat – w przypadku przedsiębiorców, kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz osób służby BHP,
 • 6 lat – dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia często mają bardzo duży wpływ na naszą przyszłą prace i są prowadzone w ciekawy pomysł, dlatego nie powinniśmy tego traktować jako dodatkowy obowiązek w naszej pracy.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Zagrożenia pożarowe i wybuchoweWstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi Zagrożenie wybuchowe – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary...

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny - szkolenia bhpKochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis poświęciłam tydzień temu. Instruktaż ogólny jest...

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Instruktaż stanowiskowy - szkolenia bhpKochani, W ostatnim wpisie o szkoleniach, wspomniałam o dwóch szczególnych rodzajach. Są to instruktaże stanowiskowe oraz ogólne. Dzisiaj chciałabym rozszerzyć zagadnienie instruktażu stanowiskowego oraz wyczerpać temat, ponieważ...

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

środki ochrony indywidualnejKochani, Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenia przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i...

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotnia w pracyKochani, W pracy powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też o zdrowie psychiczne. Ma ono duży wpływ na prace naszych pracowników, dlatego dziś opowiem o monotonii oraz stresie, które często ich dotykają. Monotonia Spowodowana jest...

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej Kochani, W dzisiejszym wpisie zajmę się podstawowymi zagadnienia dotyczącymi zapobieganiu pożarom, ale także zasadom postępowania podczas pożaru oraz ewakuacji. Pożar to niekontrolowany proces spalania występujący w miejscu...

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?Kochani, BHP w przestrzeni biurowej? Musimy pamiętać, że oprócz zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, dbamy też o wygodę pracy, by nasz pracownik mógł wydajnie pracować bez żadnego dyskomfortu. Składa się na to dużo...

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życiaKochani, Ostatnie wpisy były w dużej części poświęcone wypadkom. Dzisiaj napiszę jak się zachować jak już do wypadku dojdzie. Jest to wiedza, która przydaje się nie tylko w pracy, ale też w życiu...

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

7 + 3 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media