Choroba zawodowa – czym jest oraz jakie są zasady postępowania?

Kochani,

Choroba zawodowa jest dokładnie definiowana przez Kodeks Pracy w artykule 2351.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo
w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Wykaz chorób zawodowych jest przedstawiony w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.

Artykuł 2352. Mówi o rozpoznawaniu choroby zawodowej.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Musimy pamiętać, że chorobę zawodową, a nawet jej podejrzenie zgłaszamy niezwłocznie do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego oraz do właściwego okręgowego inspektora pracy. Zgłoszenia może dokonać także pracownik, ale musi to zrobić za pośrednictwem lekarza medycyny pracy, który sprawuje nad zakładem pracy profilaktyczną opiekę zdrowotną. Zgłoszenia choroby zawodowej dokonujemy przez specjalny formularz, który znajduje się
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Po zgłoszeniu choroby zawodowej, właściwy państwowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie. Na początku kieruje pracownika na badanie, aby ustalić czy podejrzenie o chorobę zawodową jest słuszne czy też nie ma podstaw do rozpoznania tej choroby.

Orzeczenie o chorobie zawodowej wydaje jednostka orzecznicza pierwszego stopnia, czyli np. poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy lub podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja(w zakresie rozpoznawanie chorób zawodowych).

Pracownik ma prawo nie zgodzić się z orzeczeniem. Wtedy w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia może wystąpić z wnioskiem o powtórne przebadanie. Tym razem choroba zawodowa pracownika będzie analizowana w jednostce orzeczniczej drugiego stopnia.

Jednostkami orzeczniczymi drugiego stopnia są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Z finalną decyzją dotyczącą choroby zawodowej może się nie zgadzać sam pracownik lub były pracownik, ale też pracodawca. W takim przypadku, podobnie jak w poprzedniej sytuacji, mamy 14 dni, by odwołać się do wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W przypadku stwierdzenia choroby zawodowej pracodawca jest zobowiązany:

Inne zobowiązania pracodawców względem choroby zawodowej z Kodeksu Pracy:

Art. 230. § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.

§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Art. 231 Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis art. 230 obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika § 2 stosuje się odpowiednio.

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis poszerzył waszą wiedzę o chorobie zawodowej,
a szczególnie o tym jak postępować w przypadku wystąpienia tego zjawiska. Do zobaczenia już w następnym blogu, w którym opowiem Wam o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ściskam J.A

 

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head