Działania Państwowej Inspekcji Pracy

Kochani,

Państwowa Inspekcja Pracy podlega bezpośrednio sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej i działa na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to organ powołany do nadzoru oraz kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów w sprawach legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.

Zadania PIP szczegółowo określone są one w drugim rozdziale ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców lub innych podmiotów zatrudniających pracowników. Kontrole mogą być przeprowadzone o każdej porze dnia i nocy po ukazaniu legitymacji i upoważnienia.

Inspektor PIP może rozpocząć kontrole bez upoważnienia, jeżeli uzna to za słuszne. W takiej sytuacji upoważnienie musi zostać dostarczone w ciągu 7 dni od daty kontroli! Dodatkowo ma on prawo do:

  • swobodnego wstępu na teren zakładu pracy;
  • przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń;
  • żądania od osób zatrudnionych obecnie lub w przeszłości, a także od osób wykonujących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą;
  • wglądu do dokumentacji zakładu pracy;
  • wglądu w akty osobowe oraz inne dokumenty związane z wykonywaniem pracy przez pracowników, w szczególności listy obecności, harmonogramy czasu pracy, listy płac, potwierdzenia przelewów.

Na końcu kontroli, gdy inspektor nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, sporządza on tylko notatkę urzędową zawierającą opis stanu faktycznego zastanego podczas kontroli. W przypadku, gdy zostaną wykryte nieprawidłowości, inspektor sporządza protokół kontroli.

Wymagania formalne, jakie powinien zawierać protokół kontroli, precyzuje art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Po kontroli inspektor może wydać nakaz lub wystąpienie.

Za nie przestrzeganie przepisów i zasad BHP, stwierdzone przez inspektora podczas kontroli, może zostać nałożony mandat w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Od nakazów i decyzji Państwowej Inspekcji pracy, w przypadku wątpliwości, podmiot kontrolowany może się odwołać w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji. Należy pilnować terminu odwołania, gdyż nawet najlepsze zastrzeżenia będą odrzucone, gdy termin nie zostanie zachowany.

Pamiętajcie by przestrzegać zasad i przepisów BHP by uniknąć niepotrzebnych konsekwencji w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Uczciwość względem BHP zapewni Wam spokój podczas wizyty PIP w waszym zakładzie pracy i da wam możliwość sprostowania nieprawidłowości!

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head