Rodzaje i przyczyny wypadków przy pracy

Kochani,

Zdecydowałam się poświęcić kilka wpisów wypadkom przy pracy, ponieważ przestrzegając zasady BHP dążymy do ich zniwelowania. Jest to ważne zagadnienie, które pomoże bardziej zrozumieć nasz cel. We wpisach dotyczących wypadkom przy pracy zajmiemy się między innymi przyczynami, rodzajami, ale też profilaktyką.

Za wypadek przy pracy uważa się:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą   pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wszystkie elementy powyżej muszą zaistnieć jednocześnie, żeby zdarzenie, któremu uległ pracownik mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Do wypadku przy pracy zalicza się też wypadek, któremu pracownik uległ na podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Przyczyny wypadków przy pracy

Przyczyna zewnętrzna

Zewnętrzny charakter przyczyny szkody na osobie (choroby, kalectwa, śmierci) oznacza, że przyczyna zdarzeń losowych nie może tkwić w organizmie poszkodowanego, wynikać z właściwości jego organizmu.

Przyczyną zewnętrzną może być każde zjawisko świata zewnętrznego:

 • Zjawisko natury mechanicznej (uderzenie, zgniecenie, przecięcie)
 • Zjawisko natury chemicznej;
 • zjawisko natury termicznej.

1. Niewłaściwy stan czynnika materialnego (czynnik materialny to maszyna, narzędzie lub inny obiekt używany przez poszkodowanego w chwili wypadku lub ma bezpośredni związek z wypadkiem lub taki, z którym kontakt stał się przyczyną urazu):

 • wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego,
 • niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego,
 • wady materiałowe czynnika materialnego,
 • niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego.

2. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

 • brak nadzoru,
 • nieprawidłowy podział pracy,
 • brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
 • niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych,
 • tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania niewłaściwej technologii,
 • Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika,
 • Brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp,
 • Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich,
 • wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej,
 • wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, Surowce.

3. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

 • niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku
 • nieodpowiednie przejścia i dojścia,
 • nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy (surowców, półproduktów, produktów itp.),
 • brak środków ochrony indywidualnej,
 • niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej.

4. Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika:

 • Używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego,
 • Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego,
 • Użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia,
 • niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (np. Niezaciągnięcie hamulca na postoju),

5. Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika:

 • Udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nieupoważnionej,
 • użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego,
 • wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego przez pracownika.

Rodzaje wypadków:

W następnych blogach poświęconym wypadkom przy pracy zajmę się też przyczynami w charakterystycznych przypadkach.

 

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head