Profilaktyczne badania lekarskie

Kochani,

Musimy pamiętać, że przez lata wykonywanej pracy, na naszych pracowników mogą mieć wpływ różne czynniki szkodliwe oraz uciążliwe. Mogą one powodować choroby zawodowe lub być przyczyną obniżenia ich wydajności. Właśnie dlatego, w celu zapobiegania pogorszenia stanu zdrowia lub stwierdzenia, czy zatrudniony pracownik nie ma przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku stosuje się profilaktyczne badania lekarskie.

Kwestie badań lekarskich reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział X, Rozdział VI oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rodzaje badań lekarskich:

Badaniom wstępnym podlegają:

  • osoby przyjmowane do zakładu pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska,
  • pracownicy przenoszeni na stanowiska gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Okresowym badaniom lekarskim podlegają pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy. Są przeprowadzane co pewien okres czasu określony przez lekarza.

Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy w przypadku niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni.

Narażenia na czynniki rakotwórcze i pyły zwłókniające

Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku narażonym na czynniki rakotwórcze i pyły jest zobowiązany zapewnić badania okresowe także po zaprzestaniu pracy w narażeniu na te czynniki oraz po rozwiązaniu umowy, na wniosek pracownika.

Skierowanie na badania

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzone są na podstawie skierowania, które wystawia pracodawca. Powinno ono zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego,
  • określenie stanowiska pracy,
  • opis warunków pracy (musi zawierać wszystkie czynniki szkodliwe i uciążliwe, na jakie pracownik jest narażony na stanowisku pracy).

Orzeczenie lekarza stwierdza przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy lub ich brak. Od takiego orzeczenia można złożyć odwołanie w przeciągu 7 dni od daty jego wystawienia.

Kończąc wpis przypominam, że koszty badań profilaktycznych zawsze ponoszą pracodawcy.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head