(S) Podstawy podstaw prawnych BHP – przegląd najważniejszych informacji- kodeks pracy

Kochani,

Budownictwo jest dziedziną, w której warunki brzegowe systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zostały sprecyzowane przez szereg norm i wytycznych. Przyczynkiem do powstania pierwszych przepisów prawa związanych z ochrona zdrowia było spostrzeżenie, że bezpieczne warunki pracy nie powstają na samoistnie, ale na skutek podjętej profilaktyki. Gdy uszczegółowiono, ze zdarzenia zagrażające życiu nie są tworem przypadku, ale w głównej mierze czynnikiem sprawczym jest sam człowiek zaczęto spisywać kolejne przepisy i uchwały.

 Jak pisze dr. inż. Jacek Szera [1]: „Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i w związku z tym podlega ścisłej ochronie. Prawo do bezpieczeństwa jest niezbywalnym prawem człowieka i obywatela, a poczucie bezpieczeństwa to wartość, której państwo – jako forma organizacji życia społecznego, której celem jest ochrona i obrona jej członków oraz utrzymanie porządku publicznego – powinno zapewnić. W konstytucji RP bezpieczeństwo obywateli wymienione jest wśród wartości najwyższych.”

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej harmonizuje się także z normalizacją przyjętą we wspólnocie. Są to dyrektywy dotyczące wprowadzenia środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podczas pracy oraz dotyczące maszyn.

W Polsce, proces inwestycyjno-budowlany pod względem bezpieczeństwa, jest regulowany przez przepisy o charakterze ogólnym – kodeks pracy i te poświęcone budownictwu – prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych (oraz akty wykonawcze powstałe na podstawie tych ustaw).  Jest to źródłem wielu dyskusji na temat określenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na budowie. Powszechnie przyjęto, że cała odpowiedzialność skupia się na kierowniku budowy, jednakże fakt dualnej natury pochodzenia przepisów sprawia, że nie można w jednoznaczny sposób rozstrzygnąć tej kwestii.

Wymagania zawarte w Kodeksie Pracy:

Kodeks Pracy jako ustawa reguluje „prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawna ich zatrudnienia”[22]. W Polsce obowiązuje „ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) ”[U6].

Bezpieczeństwu i higienie pracy w sposób szczególny poświęcony jest rozdział dziesiąty. Mówi on o obowiązkach pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami jak i obowiązkach pracowników.

Poniżej przedstawiono aspekty prawne systemu zarządzania wynikające z Kodeksu Pracy dotyczące odpowiedzialności pracodawcy:

Aspekty prawne – Kodeks Pracy

oraz aspekty prawne systemu zarządzania wynikające z Kodeksu Pracy „stanowiące obowiązki, które pracodawca wypełnia za pomocą służby BHP i osób kierujących pracą innych pracowników” [21]:

Aspekty prawne – Kodeks Pracy

A także aspekty prawne systemu zarządzania wynikające z Kodeksu Pracy stanowiące obowiązki pracownika:

Aspekty prawne – Kodeks Pracy

Na podstawie Kodeksu Pracy wydano skierowane do budownictwa rozporządzenia, najważniejsze z nich to:

  • „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych
  • „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  • „Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych
  • „Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

 

Podczas oceny systemu zarządzania sprawdzona zostanie zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi aktami prawnymi. Szczególnie kontrola ta uwidoczniona jest w raportach z cotygodniowych przeglądów BHP, gdzie ocenia się bezpośrednio sposób prowadzenia robót budowlanych

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head