(S) Przywództwo i zarządzanie – ugruntowane „dlaczego” podstawą komunikacji

Kochani,

Bezpieczeństwo to temat bezpośrednio dotykający człowieka, stawiając go w roli podmiotu. Człowieka jako istotę nieidealną, popełniającą błędy, niezachowującą rozwagi w sytuacjach zagrożenia, nie dostrzegającą priorytetu we własnym zdrowiu, a nawet życiu. Jedynie przyjmując takie założenie możemy stworzyć system będący niejako poza człowiekiem, stanowiący jego swoistą ochronę przed negatywnym oddziaływaniem środowiska, ale także przed nim samym. Niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości czy płci w mózgu człowieka działają nieustanie dwa niezależne mechanizmy: system emocjonalny – „(…) ta część, która kieruje się instynktem, odczuwa ból i przyjemność” [5] i system racjonalny – „(…) zwany również refleksyjnym lub świadomym. To ta część, która roztrząsa, analizuje i spogląda w przyszłość” [5]. Już Platon mówił o racjonalny woźnicy próbującym poskromić narowistego konia pomimo, że ten „rzadko ulega uderzeniom bata i kija”. Freud stworzy koncept id, superego i ego. Kahneman wskazał  System 1- myślenie szybkie i System 2-myślenie wolne. Jonathan Haidt przedstawił idę jeźdźca (rozum), słonia (emocje), do której następnie dodano element ścieżki jako sytuacji, będącej sposobem na wyeliminowanie problemów tkwiących w człowieku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając świadomość różnych grup społecznych spotykających się w środowisku budowy, które z definicji jest zmienne i nieprzewidywalne, pragnąc stworzyć system, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, poza elementami zarządzania rozumianego w tradycyjnym znaczeniu potrzebujemy silnego przywództwa, które stanowić będzie jego uzupełnienie. Kraszewski prezentuje funkcje zarządzania i funkcje przywództwa w następujący sposób [7]:

Griff, którego cytuje Kisielnicki [6] pisze: „Zarządzanie jest zestawem działań (obejmującym planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, prowadzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Przy czym sprawny to wykorzystujący zasoby mądrze i bez zbędnego marnowania, skuteczny to działający z powodzeniem.”  Kotarbiński również cytowany w [6] uzupełnia „skutecznym nazywamy takie działanie, które prowadzi do skutku zamierzonego jako cel”. Celem w świetle niniejszej pracy jest zapewnienie najlepszych warunków do ochrony zdrowia i życia ludzkiego podczas wykonywania pracy w przedsięwzięciu jakim jest budowa drogi ekspresowej.  Przywództwo natomiast uzupełnia powyższe w aspekcie długotrwałego wpływania na zachowanie m.in. przez wyznaczanie kierunku działania, inspirowanie, dawanie przykładu. 

Pisząc za  Krzemieniem i Kowalikiem [8]: „Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem ma na celu wytworzenie mechanizmów postępowania na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji decyzji związanych z zapobieganiem niebezpiecznym zachowaniom i wypadkom oraz zaangażowania wszystkich pracowników w realizację programu bezpiecznej pracy przez wytworzenie mechanizmu odpowiedzialności.

Kierunki podnoszenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie powinny opierać się na wprowadzaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz stosowaniu systemów nagradzania, motywowania, a nie karania.

Podstawowym i jedynym działaniem, od którego powinni menedżerowie rozpocząć etap podnoszenia bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jest kultura. Mówiąc o kulturze przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę system wartości i norm zachowań odnoszących się do sfery kontaktów międzyludzkich w przedsiębiorstwie, jak i w jego otoczeniu.”

Na podstawie wymienionych w Tabeli 2 elementów oraz biorąc pod uwagę środowisko występowania stworzono kryteria oceny sytemu zarządzania i przywództwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie drogi ekspresowej:

 Elementy zarządzania i przywództwa podlegające ocenie

 Zarządzanie – planowanie/budżetowanie

 Zarządzanie – organizowanie i angażowanie pracowników

 Zarządzanie – rozwiązywanie problemów

Przywództwo – wyznaczanie celu

Przywództwo – ukierunkowanie pracowników

Przywództwo – motywowanie i inspirowanie

[5] Heath, Ch. Heath D. (2010) Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić. Kraków: Wydawnictwo Znak

[6] Kisielnicki, J. (2004) Zarządzanie organizacją. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

[7] Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Toruń 2008, str 68

[8] Kowalik , S.(2001) Miara bezpieczeństwa pracy i miara ryzyka w badaniach związanych z zarządzaniem i higieną pracy

PS Gorąco polecam Wam książkę Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić. DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ Ściskam J.A.

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head