(S) Startujemy: pojęcia i zadania

Kochani,

Zaczynamy! Żeby móc swobodnie, ale i  profesjonalnie poruszać się w świecie systemów zarządzania musimy uporządkować pewne sprawy, które wyznaczą nam ścieżkę postępowania. Dlatego też, nie możemy obejść się bez teoretycznego wstępu na temat istoty teorii systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jednoznaczne zrozumienie prezentowanych zagadnień wymaga zdefiniowania podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniem oraz budownictwem drogowym.

Bezpieczeństwo

Pisząc za Kołodzińskim [13] „Bezpieczeństwo jest stanem pewności, spokoju i braku zagrożenia i ma charakter jakościowo-podmiotowy”. Cytując zaś Piórkowską [14] „Zagrożenie zaś jest przeciwieństwem pewności i stanem środowiska mogącym spowodować wypadek lub chorobę”. Nauki społeczne mówią o zagrożeniu jako stanie świadomości człowieka, zespołu lub organizacji w obliczu zjawiska ocenianego jakościowo jako niekorzystne. Ocena taka, ze względu na zdolności percepcyjne może być niezgodna ze stanem faktycznym, należy więc uwzględnić rzeczywistość, w której potencjalne zagrożenie powstaje [15]. W kontekście niniejszych publikacji bezpieczeństwo traktowane jest jako stan, w którym nie występują wypadki zagrażające życiu i zdrowiu ludzi.

Przedsięwzięcie budowlane

„Przedsięwzięcie budowlane, w ujęciu organizacyjnym, jest procesem składającym się z następujących części: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, opracowania koncepcji działania, opracowania projektu budowlanego, przygotowania organizacyjnego, realizacji budowy i po przekazaniu obiektu do eksploatacji jego użytkowania” [9][10][11][12].

W kolejnych artykułach skupimy uwagę na stadium realizacji budowy, które obejmuje procesy, budowlane z uwzględnieniem:

Zadania

W swojej pracy zawodowej musisz wyodrębnić zadania zgodne z Twoimi wartościami i misją.

Wśród zadań stawianych przed systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie drogi ekspresowej jest ochrona życia i zdrowia ludzi w wyjątkowych, niepowtarzalnych dla innych przedsięwzięć warunkach m.in.:

 • zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego jest niezwykle szeroki, obejmuje: budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej, węzłów drogowych, dróg obsługujących teren przyległy, miejsc obsługi podróżnych, infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego, przejazdów awaryjnych, obiektów inżynierskich, przepustów a także oświetlenia drogowego, kanalizacji technicznej, zbiorników retencyjnych, linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych, roboty rozbiórkowe, a także wykonanie oznakowania i budowę ekranów akustycznych;
 • w związku z liniowym charakterem budowy, front robót jest niezwykle duży (zazwyczaj odcinek ok. 12 km, ok 7 obiektów inżynierskich) co utrudnia kontrolę i nadzór nad robotami;
 • roboty prowadzone są według harmonogramu lecz wyzwanie stanowi koordynacja wszystkich wyspecjalizowanych brygad wykonujących roboty na różnych frontach;
 • na placu budowy występuje duża rotacja – roboty, w kolejności technologicznej, wykonują wyspecjalizowane jednostki mające w swoich obowiązkach jedynie wąskie zakresy;
 • zmienność warunków zarówno atmosferycznych jak i społeczno-ekonomicznych, a co za tym idzie często zmieniające się decyzje dotyczące dostępnych frontów robót-krótki czas na przygotowanie się do pracy w innym miejscu;
 • ścisłe sąsiedztwo robót różnych branż – trudności z koordynacją zadań ze względu na złożoność asortymentu robót i mnogość różnych specjalizacji;
 • duża ilość ciężkiego sprzętu do robót ziemnych na stosunkowo małej powierzchni, duża liczba samochód do transportu mas ziemnych (oraz często zmieniający się kierowcy u przewoźnika);
 • duże place składowe;
 • roboty prowadzone „pod ruchem”;
 • różnokulturowość pracowników;
 • zgodnie z prawem budowlanym jedna osoba – kierownik budowy, odpowiedzialna bezpośrednio za utrzymanie bezpieczeństwa.

 Żeby system działał poprawnie musi być odporny na czynniki mogące wytrącić go z równowagi przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności pozwalającej na dostosowanie go do danego środowiska funkcjonowania.  To ludzie są najważniejszym elementem systemu, szczególnie systemu zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Już za tydzień zademonstruję Wam  elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w kontekście budowy drogi ekspresowej, wyróżniając: przywództwo, narzędzia oraz cele podkreślając przy tym rolę środowiska, w którym system funkcjonuje oraz ludzi, którzy go tworzą.

Widzimy się już za tydzień 🙂 

[9] Pszczołowski T. (1987), Projekt celowy Nr 6T07 2004 C/6413 „Krajowy system zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi finansowanymi z udziałem środków publicznych i promocyjnych UE”

[10] Kasprowicz T. (2007), Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Metody i modele w Inżynierii przedsięwzięć budowlanych, praca zbiorowa red. O. Kapliński, PAN KILiW, IPPT, Warszawa

[11] Obolewicz J. (2006c), Identyfikacja i modelowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie budowlanym, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo z. 27/2006, s. 223-238

[12] Obolewicz J. (2015f), Doskonalenie stanu BIOZ w polskich przedsiębiorstwach budowlanych Regionu Północno-Wschodniego Polski w świetle projektu badawczego NN115347038 Narodowego Centrum Nauki, [rozdz. w:] Bezpieczeństwo pracy – Środowisko: Zarządzanie t. 2, red. nauk. D. Zwolińska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, s. 47-58

[13] Kołodziński E. (2010), Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Materiały Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

[14] Piórkowska B. (2014), Zagrożenia zdrowia pracowników zatrudnionych w budownictwie

[15] Kołodziński E. (2007), Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head