Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Kochani,

Przestrzeganie zasad BHP i zapewnianie bezpiecznego miejsca pracy pomaga nam zapobiegać nieprzyjemnym skutkom, które mogą spotkać każdego z nas. Dzisiaj przedstawię Wam ekonomiczne skutki powodowane przez nieprawidłową działalność w zakresie BHP.

Koszty następstw nieodpowiednich warunków pracy ponoszą zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jak i sektor publiczny. Urazy spowodowane z powodu niewłaściwych warunków pracy zwiększają zapotrzebowanie na różne inne usługi w tym najbardziej oczywistym faktem jest to, że napędzają usługi służby zdrowie. W efekcie końcowym koszty te będą obciążać wszystkich obywateli jako podatników oraz jako konsumentów.

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy mogą być analizowane na poziomie makroekonomicznym jak i mikroekonomicznym.

Analizy powinny uwzględniać nie tylko koszty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy jak i koszty działalności prewencyjnej.

Przykłady kosztów

Koszty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy można ocenić przede wszystkim przez pryzmat świadczeń wypłacanych przez ZUS taki jak renty z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowe, jednorazowe odszkodowania, zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne i inne. Świadczenia te są wypłacane z funduszu wypadkowego ZUS.

Wielu pracodawców nie podejmuje odpowiednich działań zapewniających odpowiednie warunki prac oraz nie przestrzega zasad i przepisów BHP. Koszty tych działań są bowiem często niewspółmiernie wysokie w stosunku do ewentualnych sankcji karnych.

Dla przedsiębiorstw koszty nieodpowiednich warunków pracy stanowią dodatkowe koszty produkcji, które są ukrywane w cenach wyrobów i usług.

Omówienie poszczególnych kosztów BHP:

Koszty świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych to koszty: posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych, napojów oraz innych środków odżywczych wydawanych nieodpłatnie pracownikom, dodatków pieniężnych, skróconego czasu pracy, dodatkowych urlopów oraz innych uprawnień (np. Możliwości wcześniejszego niż ogólnie przyjęto, przejścia na emeryturę).

Koszty prewencji związanej z realizacją wymagań prawnych stanowią bardzo istotny składnik kosztów bhp w przedsiębiorstwie. Zaliczyć należy do nich w szczególności koszt: „zatrudnienia pracowników BHP lub koszt obsługi w zakresie BHP przez specjalistów zewnętrznych, monitorowania stanu BHP, zakupu środków ochrony indywidualnej zbiorowej, „zakupu i prania ubrań roboczych, „zakupu środków czystości, audytów, „badań lekarskich, szkoleń BHP, „pomiarów warunków środowiska pracy, *organizacji i utrzymania służb ratowniczych, „promocji i informacji, *zmian w organizacji produkcji.

Analizując koszty wdrażania systemu zarządzania BHP należy uwzględnić koszty przeglądu wstępnego, koszty szkoleń dotyczących wdrażania systemu, koszty informowania o wdrażaniu systemu, koszty opracowania dokumentacji i planowania w SZ BHP, koszty audytów zewnętrznych i certyfikacji oraz koszty konsultacji zewnętrznych i wewnętrznych.

Koszty utrzymania systemu zarządzania BHP obejmują koszty administracyjne, koszty oceny ryzyka zawodowego, koszty szkoleń związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu, koszty informowania o zagadnieniach związanych z utrzymaniem systemu, koszty monitorowania warunków pracy, koszty realizacji planów ogólnych i szczegółowych bhp, koszty audytowania, koszty zarządzania dokumentacją oraz przeglądu wykonywanego przez najwyższe kierownictwo.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie dla członka rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna dla członków rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • dodatek do renty rodzinnej,
 • dla sieroty zupełnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Mam nadzieje, że tym wpisem przedstawiłam Wam, że BHP to nie tylko niepraktyczne regulacje, ale działania, które próbują uniknąć poważnych konsekwencji, dlatego nasza odpowiedzialność i świadomość w tym zakresie powinna rosnąć.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head