Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Kochani,

W dzisiejszym wpisie zajmę się podstawowymi zagadnienia dotyczącymi zapobieganiu pożarom, ale także zasadom postępowania podczas pożaru oraz ewakuacji.

Pożar

Pożar to niekontrolowany proces spalania występujący w miejscu do tego nieprzeznaczonym, rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia.

Przyczyny powstawania pożarów:

 • Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym,
 • nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi,
 • wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych,
 • umyślne podpalenia,
 • zwarcie instalacji elektrycznej,
 • władowania elektryczne,
 • samozapalanie się materiałów.

Zapobieganie pożarom

Aby zapobiegać stratom mienia i zagrożeniu życia, należy stosować się do przepisów przeciwpożarowych oraz obowiązujących w zakładzie instrukcji. W szczególności należy zwraca uwagę na znaki:

 • Nie zastawiać dróg ewakuacyjnych,
 • nie zmieniać usytuowania zainstalowanych urządzeń gaśniczych
 • nie składować na drogach ewakuacyjnych przedmiotów i różnych materiałów,
 • palenie papierosów dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
 • systematyczne usuwanie odpadów łatwo zapalnych,
 • zaznajomić pracowników z przepisami ppoż. Obowiązującymi w zakładzie pracy,
 • urządzenia i osprzęt elektryczny powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Zasady postępowania podczas pożarów

Alarmowanie o zaistnieniu zdarzenia:

 • W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki,
 • ocenić sytuacje – czy można ugasić pożar dostępnymi gaśnicami,
 • powiadomić o pożarze pracowników znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu pożaru, którym może grozić niebezpieczeństwo,
 • powiadomić przełożonego, właściciela lub zarządcę obiektu,
 • powiadomić Państwową Straż Pożarną(poprzez telefon miejski, komórkowy lub przycisk pożarowy).

 Alarmując STRAŻ POŻARNĄ należy podać:

 • gdzie i co się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
 • czy jest zagrożone życie ludzkie,
 • swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni.

Postępowanie podczas pożaru:

 • odłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne,
 • wyłączyć instalacje wentylacyjne, transportowe i grzewcze,
 • zamknąć główny zawór gazu,
 • przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych, do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym, jeżeli będzie taka konieczność – przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia,

Pracownicy powinni znad lokalizację głównego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazu, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz materiałów i urządzeń, które stwarzają w czasie pożaru szczególne zagrożenie. Powinni również posiadać informacje na temat rozkładu pomieszczeń w obiekcie z ich ogólnym przeznaczeniem oraz dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść prowadzących na zewnątrz obiektu.

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Ewakuacja

Celem ewakuacje jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo – gaśniczą.

Znaki ewakuacyjne

Warunki:

 • zapewnieniu dostatecznej liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
 • zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych, 
 • zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymianiu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu,
 • zapewnieniu oświetlenia awaryjnego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi,
 • zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów alarmowych, ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Zasady postępowania w przypadku ewakuacji:

 • Zachować spokój, uważnie słuchać i postępować zgodnie z poleceniami osoby przeprowadzającej ewakuacje.
 • Natychmiast opuścić obszary zagrożone, kierując się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych i używając klatek schodowych.
 • Po opuszczeniu budynku udać się do bezpiecznego miejsca wyznaczonego jako miejsce zbiórki.
 • Nie używać wind.
 • Starać się iść wzdłuż ścian.
 • Po opuszczeniu budynku udać się do wyznaczonego, bezpiecznego miejsca zbiórki.

Ewakuacja mienia

Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać tak, aby nie były one narażone na zniszczenie lub uszkodzenie np. w skrzyniach ewakuacyjnych.

Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie.

Pamiętajmy, że pożar to wyjątkowo niebezpieczna sytuacja i wymaga on zachowania szczególnej ostrożności.

 

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head